Ogłoszenia ofertowe

Ogłoszenie zapraszające do składania ofert na remont ogrodzenia kościoła Św. Trójcy 

OPIS remontu ogrodzenia

ZUDl

Strona tytułowa budowlana

rys.3

rys.2

ogłoszenie – Remont ogrodzenia kościoła 2020

umowa remont ogrodzenia 2020

Przedmiar

 

„Zaproszenie do składania ofert na remont ogrodzenia kościoła p.w. Św. Trójcy”

download(1)

przedmiar ODCINEK C-D i D-E

remont ogrodzenia

umowa na remont ogrodzenia

 

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe

Oświadczenie

UMOWA WZÓR NA ROBOTY BUDOWLANE

 

Pozostała dokumentacja:

https://drive.google.com/drive/folders/0B3S2xhrH-K4ILWtrM1RxQWxBR1U?usp=sharing

 

Odpowiedź na zapytanie:

 

odpowiedź na pytanie

 

Zapytania

Inspektor nadzoru:

Inspektor nadzoru

UMOWA INSPEKTOR

Oświadczenie

Badania stratygraficzne:

Badania stratygraficzne

UMOWA WZÓR BADANIA STRATYGRAFICZNE

Oświadczenie

Decyzja na przeprowadzenie badań konser

zmiana – poprawa omyłki

odpowiedzi na pytania

 

Ogłoszenia o wyborze

Ogłoszenie o wyborze – badania stratygraficzne

Ogłoszenie o wyborze – inspektor nadzoru

Ogłoszenie o wyborze – Remont budynku kościoła

 

Unieważnienie postępowania – Inspektor nadzoru

Zapytania

Inspektor nadzoru:

Oświadczenie

Zapytanie ofertowe – Inspektor nadzoru

UMOWA INSPEKTOR

Ogłoszenia o wyborze

Ogłoszenie o wyborze – inspektor nadzoru

 

Roboty instalacyjne wewnątrz Kościoła Parafialnego w Zaklikowie – system ogrzewania elektrycznego wraz z przebudową układu rozdziału energii elektrycznej i wymianą oświetlenia na LED 

Oświadczenie

UMOWA WZÓR NA ROBOTY BUDOWLANE

zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy wraz z załącznikami-1

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis elektr

P-6116.21_17-Kościół parafialny p.w. św. Anny_Roboty w kościele

ZAkl_rys1

ZAkl_rys10

ZAkl_rys11

ZAkl_rys12

ZAkl_rys13

ZAkl_rys14

ZAkl_rys2

ZAkl_rys3

ZAkl_rys4

ZAkl_rys5

ZAkl_rys6

ZAkl_rys7

ZAkl_rys8

Ogłoszenie o wyborze – 18.10.2017.

Wykonanie instalacji systemu alarmu pożarowego (SAP) i systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) Kościoła Parafialnego i dzwonnicy przykościelnej w Zaklikowie

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

instalacje telet przedmiar 1

Oświadczenie

UMOWA-WZÓR-NA-ROBOTY-BUDOWLANE-2

zapytanie ofertowe

OPIS DO PROJEKTU ZAKLIKOW

OPIS DO PROJEKTU ZAKLIKOW

T01 Schemat SAP

T02 Plan parter SAP

T03 Plan poddasze SAP

T04 Schemat SSWiN

T05 Plan parter SSWiN

T06 Plan poddasze SSWiN

T07 Plan dzwonnica

Zmiana zapytania – warunek

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej polichromii ściennej z przedstawieniem „Golgoty”, dekoracji sztukatorskiej i drewnianej rzeźby Chrystusa z XVII wieku na zachodniej ścianie łuku tęczowego we wnętrzu kościoła Św. Trójcy w Zaklikowie oraz konserwacji technicznej i estetycznej ornatu z XVIII wieku wraz z manipularzem.

Dec. konserwatora Golgota i Chrystus

Dec. konserwatora Ornat

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe

Oświadczenie

Program prac Chrystus ukrzyżowany

Program prac Golgota

Program prac Ornat

Wzór umowy

Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania do umowy

Pozostałe pytania i odpowiedzi

Wzór umowy z pytaniami

Dokumentacja:

https://drive.google.com/drive/folders/1nhoTInclY_GMK6taNmca3aZhmmPufMhG

 

Zmiana uzupełnienie do umowy

Zmiana zapytania i ogloszenia

Ogłoszenie o wyborze

 

„Odnowienie i uzupełnienie tynków wewnętrznych kościoła Św. Trójcy w Zaklikowie”

Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Anny w Zaklikowie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem: „Odnowienie i uzupełnienie tynków wewnętrznych kościoła Św. Trójcy w Zaklikowie”.
Planowany termin prac: od 01.06.2018 do 31.07.2018 r..
Prace powinny być prowadzone pod nadzorem kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającego doświadczenie w prowadzeniu prac w obiektach zabytkowych, stosownie do przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, potwierdzone dokumentem wystawionym przez Urząd Ochrony Zabytków.
W załączeniu przekazujemy:
a/ przedmiar robót,
b/ wyciąg z projektu budowlanego,
c/ wyciąg z ekspertyzy stanu technicznego.
Istnieje możliwość zapoznania się z aktualnym stanem wnętrza kościoła Św. Trójcy w Zaklikowie po uzgodnieniu z ks. Proboszczem ( tel. 692776037).
W sprawach formalnych można kontaktować się z przedstawicielem Rady Parafialnej ( Sylwester Piechota tel. 602426787).
W sprawach technicznych kontakt z inspektorem nadzoru: mgr inż. Michał Wosk ( tel.600078670).
Projekt umowy na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zapytania ofertowego przekażemy w najbliższy poniedziałek 7.05.2018 r.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 10.05.2018 r. do godz. 11.30 w kancelarii parafialnej, Zaklików, ul. Lubelska 4. Otwarcie ofert nastąpi 10.05.2018 r. o godz. 12.00 w kancelarii parafialnej Zaklików, ul. Lubelska 4.

 

 

 

 

„Odnowienie i uzupełnienie tynków wewnętrznych kościoła Św. Trójcy w Zaklikowie”

W uzupełnieniu zapytania ofertowego przekazanego w dniu 04.05.2018 r. przekazuję uzupełniające wytyczne do zapytania ofertowego wraz z projektem umowy.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaproszenia do negocjacji będących drugim etapem wyłonienia Wykonawcy, dwóch najtańszych oferentów, którzy złożą oferty w pierwszej części postępowania.
2. Podstawą zawarcia umowy będą przeprowadzone negocjacje w drugiej części postępowania.
3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku jeżeli najniższa wynegocjowana oferta przewyższy budżet przeznaczony przez Zamawiającego na przedmiot zamówienia, którego wysokość będzie podana przy otwieraniu ofert.
4. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
Proboszcz Parafii p.w. Św. Anny w Zaklikowie
ks. dr Michał Mierzwa

umowa na remont tynków