Gloria Tibi Trinitas! Aktualności remontu kościoła Świętej Trójcy w Zaklikowie – 12.03.2018.

Aktualności remontu kościoła pw. Św. Trójcy w Zaklikowie
12 marca 2018 roku

Zimowa aura spowodowała przerwę w pracach przy restauracji kościoła pw. Św. Trójcy w Zaklikowie. Nie oznacza to jednak, że nic się nie dzieje z realizowanym od lata ubiegłego roku projektem remontu naszej parafialnej świątyni. W dniu 1 marca 2018 r. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie ostatecznie rozliczył pierwszą płatność za wykonane dotychczas prace remontowe ( badania stratygraficzne ścian przyziemia, izolacja pionowa i pozioma fundamentów) na kwotę ponad 570 tys. zł. Umożliwi to uzyskanie drugiej zaliczki za roboty wykonane przed przerwą zimową ( tynki wewnętrzne i zewnętrzne przyziemia, drenaż opaskowy, remont furtki wejściowej przy dzwonnicy), których wartość szacowana jest na ok. 300 tys. zł. Tak więc do pełnego rozliczenia pierwszego etapu prac, których całkowita wartość wynosi przeszło 1,2 mln zł, pozostanie kwota ok. 350 tys. zł za które wykonane zostaną: remont obróbek blacharskich, naprawa pęknięć tynków zewnętrznych, ich szpachlowanie i malowanie, opaska odbojowa przy ścianach kościoła oraz odwodnienie powierzchniowe wokół niego. Termin zakończenia I etapu prac został przesunięty na koniec kwietnia bieżącego roku. Wykonane zostały także instalacje elektryczne systemu ogrzewania na kwotę 38,5 tys. zł oraz ułożono przewody instalacji sygnalizacji pożaru i włamania. W zakresie instalacji grzewczych pozostał do wykonania: montaż podłogowych paneli grzewczych w ławkach, stallach i konfesjonałach, dostawa podestów grzewczych, które będą ustawione między ławkami a ołtarzami bocznymi w nawie, a także instalacja grzejników w kaplicach i zakrystiach oraz dostawa maty grzejnej przy ołtarzu głównym. Instalacja sygnalizacji pożaru i włamania wymaga jeszcze montażu czujek sygnalizacyjnych, trzech klawiatur do obsługi instalacji sygnalizacji włamania i centrali sterującej. Termin zakończenia prac przy tych instalacjach ustalony jest do końca czerwca br.
Pod koniec stycznia ogłoszone zostały kolejne przetargi i zapytania ofertowe na pozostały zakres prac. Gmina Zaklików, która jest Partnerem Projektu, ogłosiła przetarg na remont pomieszczeń nad zakrystią, adaptację dzwonnicy w której na parterze będzie salka ekspozycyjna i zmianę napędu dzwonów na napęd elektryczny, a także nadzór nad tymi robotami oraz dostawę wyposażenia do salki ekspozycyjnej w dzwonnicy i pomieszczeń nad zakrystią w których będzie ośrodek edukacji kulturalnej prowadzony przez Gminny Ośrodek Kultury.
W dniu 16 lutego otwarte zostały złożone oferty. Na prace remontowe pomieszczeń nad zakrystią i adaptację dzwonnicy wpłynęły dwie oferty, na wyposażenie pomieszczeń nad zakrystią i salki ekspozycyjnej w dzwonnicy w: a/ sprzęt multimedialny ( 6 zestawów komputerowych, oprogramowanie, laptop dla instruktora, kopiarko-drukarka ze skanerem, ruter, projektor, telewizor, aparat cyfrowy z kamerą, ekran projekcyjny, wieża mobilna, infokiosk, pętla indukcyjna dla niedosłyszących) – 5 ofert, b/ meble – dwie oferty, a na wyposażenie placu wokół kościoła w ławki, kosze na śmieci i stojak na rowery – dwie oferty. Na dostawę i usługi w zakresie osprzętu elektrycznego do sal nad zakrystią, gablot ekspozycyjnych do salki ekspozycyjnej w dzwonnicy z ich oświetleniem, tablicy informacyjnej o wartości zabytkowej kościoła, umywalki przenośnej do salek nad zakrystią – nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym na to ostatnie zamówienie będzie ogłoszone nowe zapytanie. Na nadzór nad robotami budowlanymi wpłynęły dwie oferty, które jednakże znacznie przekraczają kwotę jaka była przeznaczona na ten zakres projektu.
W dniu 28 stycznia br. Parafia ogłosiła zapytanie ofertowe na restaurację zabytkowej polichromii na ścianie tęczowej kościoła przedstawiającej scenę Golgoty oraz renowację zabytkowego XVIII-wiecznego ornatu, jednego z pięciu jakie znajdują się w zbiorach kościoła. Złożone oferty zostały otwarte w dniu 27 lutego. Wpłynęły trzy oferty o wartości: 380 tys. zł, 333 tys. zł i 200 tys. zł z gwarancjami na 60 i 48 miesięcy oraz terminem zakończenia prac do końca września br. Aktualnie trwa weryfikacja złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymogów postawionych oferentom przez Parafię i Gminę.
Pod koniec lutego podpisana została także umowa na wykonanie koncepcji i projektu modernizacji oświetlenia wewnątrz kościoła na kwotę 14 700 zł. W związku z ogłoszeniem naborów o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w dniu 28 lutego zostały złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie o dotację w wysokości 70 tys. zł i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na kwotę 90 tys. zł z przeznaczeniem na remont tynków wewnątrz kościoła i ich pomalowanie. Z comiesięcznych ofiar Parafian gromadzone są środki na zabezpieczenie t.zw. udziału własnego w wysokości 15% wartości prac. Udział ten w przypadku rozstrzygnięcia ostatniego zapytania ofertowego na prace konserwatorskie na rzecz najtańszej oferty, zamknie się łączną kwotą wynoszącą 274 727,87 zł. Z kwoty tej wydatkowano dotychczas 87 208 zł ( z czego 70 tys. zł z dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Gminy Zaklików). Pozostanie więc do wydatkowania do końca września br. 187 520 zł. Na koniec lutego 2018 r. posiadamy zgromadzone z ofiar Parafian środki w wysokości 130 468,32 zł oraz oczekujemy refundacji przez Urząd Marszałkowski kwoty 41 837,85 zł stanowiącej 85% zapłaconych już faktur za badania stratygraficzne ścian przyziemia i za prace przy instalacji grzewczej.
Oprócz konieczności zabezpieczenia t.zw. udziału własnego do projektu, potrzebne będą środki własne na malowanie wnętrza kościoła, których wysokość będzie uzależniona od tego czy i w jakiej wysokości otrzymamy dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na te prace, a także środki w wysokości ok. 40 tys. zł na modernizację oświetlenia wewnątrz kościoła i na dokumentację z tym związaną. Konieczny jest także remont znajdującego się w fatalnym stanie parkanu – przynajmniej od ul. Kościelnej, renowację posadzki i wykonanie badań na ewentualną obecność pierwotnego wystroju malarskiego na ścianach i sklepieniu prezbiterium przed ich pomalowaniem. Chcielibyśmy bowiem w kolejnych latach odrestaurować pierwotny wystrój malarski tej części naszej parafialnej świątyni. O pilny remont proszą się także organy w kościele i wykonanie strojenia dzwonów.
Z zebranych ofiar regulowane są także należności za dokumentacje niezbędne do ubiegania się o dotacje na remont kościoła oraz wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych prowadzących nam przetargi i rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim. Należy mieć nadzieję, że dotychczasowa ofiarność Parafian na remont parafialnej świątyni nie osłabnie i jesienią tego roku będziemy mogli przenieść się do niej jakże piękniejszej, suchszej i cieplejszej niż dotychczas, a uruchomiony przy niej Ośrodek Edukacji Kulturalnej będzie znakomitym dopełnieniem tak wspaniale rozwijającego się ruchu animacyjnego w pomieszczeniach oratorium Św. Wojciecha.
Drogim P.T. Parafianom i wszystkim Rodakom parafii zaklikowskiej – rozsianym po całym świecie – którzy nie szczędzą ofiar na restaurację kościoła Świętej Trójcy, Księża Duszpasterze i Rada Parafialna składają serdeczne Bóg zapłać!

Proboszcz – ks. dr Michał Mierzwa wraz z Radą Parafialną